Algemene voorwaarden

Gelieve onze algemene voorwaarden aandacht te lezen vooraleer je van start gaat met jouw boeking.

Huurvoorwaarden 

Verhuurovereenkomst

1. De partijen

Bij de plaatsing van de reservatie en/of in gebruik name van de Vespa’s verklaart de huurder en elke Vespa bestuurder kennis te hebben genomen van de hierna volgende huurvoorwaarden en aanvaardt deze zonder voorbehoud.

De plaatser van de reservatie stelt zich onherroepelijk hoofdelijk verantwoordelijk en is aansprakelijk voor de medebestuurders. Hij contracteert dan ook voor elk van hen.

Ooike Vespa’s behoudt zich het recht voor, om te vorderen t.a.v. verschillende partijen (huurder en/of medebestuurder(s)).

Is de huurder een rechtspersoon, dan dient gereserveerd te worden door de natuurlijke persoon die de rechtspersoon conform de statuten kan en mag vertegenwoordigen/binden. Zo niet, is de contracterende natuurlijke persoon, persoonlijk gebonden t.a.v. Ooike Vespa’s.

2. De overeenkomst

Reservatie

De reservatie gebeurt schriftelijk via het formulier op de website.

Deze reservatie kan enkel gebeuren na kennisname en goedkeuring van onze algemene voorwaarden.

De reservatie is bij voorkeur één week op voorhand aan te vragen, en dit om een bevestiging te kunnen bekomen.

Grote groepen, kunnen bij voorkeur, een langere tijd op voorhand bestellen, liefst één maand

(30 kalenderdagen), en dit om het gewenste aantal ter beschikking te hebben.

Nà reservatie bekom je een bevestigingsmail dat het contract gesloten is, dit onder de aanvaarde voorwaarden. Tevens worden de betalingsmodaliteiten bevestigd in de bevestigingsmail.

(Op uitdrukkelijk verzoek wordt kopie van het contract en de algemene voorwaarden nogmaals per post verstuurd, mits extra kost van 10€. )

Volledigheidshalve zal er bij ontvangst van de Vespa’s nog een exemplaar getekend en overhandigd worden.

Gebeurt de reservatie telefonisch, dan zal een exemplaar van het contract en de voorwaarden gemaild worden en verzoeken wij ons een ondertekend exemplaar terug te mailen – ondertekend. Dit binnen de 8 werkdagen. Bij gebreke aan ontvangst, wordt dit als onvolledige reservatie aanzien en komt deze dan ook te vervallen.

Tevens ontvangt U een verzoek tot betaling.

De reservaties gebeuren op basis van vaste tijdstippen 

(uurregeling tijdstippen zie website :  HYPERLINK “http://www.ooikevespas.be/”www.ooikevespas.be HYPERLINK “”.)

U dient zich strikt aan de gemaakte tijdstippen te houden, er kunnen ook geen verlengingen bekomen worden wanneer de voertuigen laattijdig worden opgehaald. 

Enkel mits duidelijke voorafgaande afspraken kan van de uurregeling afgeweken worden. Hiervan zal een afzonderlijk document worden opgesteld.

Zo de huurder/bestuurder zich niet aan de gemaakte uren houdt, zal 10,- euro per begonnen half uur vertraging worden aangerekend. De reservaties slaan enkel op verhuring binnen België. 

Betaling

Particulieren :

Betalen het totale huurbedrag en waarborg via overschrijving of/en laatste op de dag zelf (inclusief BTW), contant. Er worden geen kortingen toegewezen. 

Bedrijven/vereniging/groepen

Dienen het totale huurbedrag uiterlijk 1 week voor de aanvangsdatum te betalen (inclusief BTW).

De waarborg dient eveneens minstens 1 week voor de huurdatum voldaan te worden via overschrijving of de dag zelf (cash).

De reservatie is pas definitief na ontvangst van de overeengekomen bedragen, tenzij anders vermeld via de bevestigingsmail die u krijgt na reservatie.

De huurprijs omvat niet alle mogelijke kosten van reparatie van het gehuurde goed/huurderving/ en/of reinigingskosten die voortkomen door slecht, onoordeelkundig, opzet, gebruik door de huurder.

Verplichte documenten

Bij het vertrek zal van elke bestuurder/bijzitter een kopie van het rijbewijs en de ID kaarten genomen worden. Heb deze documenten dus mee!

Bij gebreke daaraan kan de reservatie alsnog als onvolledig aanzien worden.

Gevolgen bij onvolledige reservaties :

Ooike Vespa’s kan onder geen enkel beding verantwoordelijk noch aansprakelijk worden gesteld voor de annulatie van onvolledige reserveringen.

Zij kan niet gehouden zijn tot het vergoeden van rechtstreekse, noch onrechtstreekse schade die hierdoor in hoofde van de huurder zou ontstaan.

3. Annulatie

Annulatie kan enkel schriftelijk (per mail, uitzonderlijk per brief)

– Tot 3 weken voor de gereserveerde periode, wordt 50% van het totale factuurbedrag als

   schadevergoeding geïnd/ingehouden.

– Tot 2 weken voor de gereserveerde periode, wordt 70% van het totale factuurbedrag als

   schadevergoeding geïnd/ingehouden.

– Minder dan 1 week voor de reservatieperiode of bij “afwezigheid” op de afgesproken datum,

   blijft het volledige bedrag ingehouden en/of opeisbaar.

Indien er maar enkele Vespa’s geannuleerd worden, zal er een schadevergoeding van 30% van het bedrag per Vespa verschuldigd zijn.

Zo er minder dan één week (6dagen) voor de gereserveerde periode enkele Vespa’s geannuleerd worden, blijft het volledig bedrag verschuldigd.

Ooike Vespa’s biedt een “goed weer garantie aan”.

Kan de tocht niet doorgaan wegens slecht weer (anders dan plaatselijke buien !) of bewezen overmacht in hoofde van de huurder/groep/bedrijf- te beoordelen door Ooike Vespa’s zelf  in samenspraak met de huurder, dan zal de reeds betaalde som omgezet worden in een tegoedbon, te gebruiken tot één jaar na datum van uitschrijven tegoedbon. Enkel voor particulieren !

Picknicks en arrangementen worden steeds vooraf betaald cash of gestort op de rekening. Zonder betaling worden picknicks of arrangementen niet voorzien of gereserveerd. 

Bij annulatie van de picknick en of arrangement door de klant zelf kan de picknick worden afgehaald. 

ER WORDEN GEEN TERUGBETALINGEN GEDAAN !

Bij Vesparitten met picknick en/of arrangementen omgezet naar slecht weer-bon kan ENKEL de Vespa-rit zelf worden omgezet in een tegoed, maar niet de bijhorende arrangementen of picknicks. 

Annulatie te wijten aan een vergissing/fout/overmacht (technisch mankement aan een voertuig, ongeval, …) in hoofde van Ooike Vespa’s, geeft enkel recht op teruggave van de reeds betaalde sommen, nooit op enige andere vergoeding, (geldelijk of andere), voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse annulatiekosten/schade, die de annulatie van de Vespa verhuur voor de particulier/groep/het bedrijf met zich zou mee brengen. Ook al werden reserveringen voor hotel, restaurant of andere nevenactiviteiten, … via Ooike Vespa’s gemaakt. 

De huurder/bestuurder blijft gehouden tot het betalen van alle schade en onkosten die uit dergelijke annuleringen,… zouden voortvloeien. 

Heeft Ooike Vespa’s nevenboekingen moeten doen, dan kan hij evenmin aangesproken worden voor schade, kosten, … voortvloeiend uit de annulering door derden van deze nevenboekingen. 

Cadeaubon :

De “cadeaubon” is tot één jaar na uitschrijvingsdatum geldig en overdraagbaar aan derden. 

Na de einddatum vervalt de bon definitief en kunnen er geen enkele rechten meer aan ontleend worden.

Iedere cadeaubon wordt genummerd. Kopie van een bon zal niet worden aanvaard.

4. Gebruik van het voertuig

De huurder/bestuurder verbindt zich ertoe om het voertuig voorzichtig en zorgvuldig te gebruiken, alsook om zich van aangepaste kledij te voorzien (slippers, hoge hakken en sandalen zijn verboden) een zonnebril verhoogt het rijcomfort. TIP : de gevoelstemperatuur tijdens het rijden ligt lager dan de effectieve buitentemperatuur !

De voertuigen zijn voorzien van een 50 cc motor en gaan maximaal 45km/u. Voor het vertrek wordt een technische toelichting van het gebruik van het voertuig gegeven. De bestuurder dient een minimum leeftijd van 21 jaar te hebben, alsook in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. 

Vereisten qua rijbewijs :

Bromfiets klasse B (50 cc)

 Ben je geboren vóór 15/2/1961:geen rijbewijs nodig.

 Ben je  geboren  na  15/2/1961: rijbewijs categorie AM (vroeger A3), A of B nodig.

    Minimum leeftijd = 21 jaar bij Ooike Vespa’s

Samen rijdende koppels > 170 kg. worden niet toegelaten. (te gevaarlijk)

Kinderen moeten min. 9j. zijn en minstens 1m45 meten.

De voorschriften van de wegcode of andere toepasselijke regels (zoals: regels inzake motorvoertuigen categorie B = o.a. binnen de bebouwde kom op de rijbaan rijden, … gebruik van richtingsaanwijzer bij afslaan, koplampen aan (ook overdag), …) moeten ten alle tijde gevolgd worden. De huurder en overige bestuurders dienen zich ten allen tijde te behouden aan de geldende verkeersregels en wetgeving en zijn verplicht zich te allen tijde op een verantwoordelijke en verantwoorde manier te gedragen met de voertuigen, volgens de regels van een goede huisvader.

Eventuele overtredingen en de daaruit voortvloeiende boetes, straffen, schade, vervolgingen, kosten verzekering/gerechtelijke verdediging…zullen op de huurder en/of bestuurder in kwestie verhaald worden en integraal te zijnen/haren laste vallen. 

Bijkomend zal een administratieve kost van 75,- euro (excl. Btw) aangerekend worden. Bij het vertrek is elk voertuig voorzien van de nodige boorddocumenten, nummerplaat, chassisnummer,.. 

Deze zaken dienen in onberispelijke staat opnieuw te worden binnengebracht. 

Kinderen onder de 9 jaar worden niet toegelaten op de Vespa’s. Voor de kinderen zijn kinderhelms voorzien, die verplicht zijn te worden gedragen.

De bestuurder/huurder blijft eveneens verantwoordelijk en aansprakelijk voor de vervoerde personen, ook als deze de toegelaten normen overschrijden. > dan 160 kg. niet overschrijden. De bestuurder moet minimum 160 m. zijn.

Het is de bestuurder/huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor om het even welke competitie of wedstrijd. Noch om het slepen, duwen, te gebruiken voor goederen- of personenverkeer (betalend).

Er mogen geen stickers aangebracht worden (van gelijk welke aard ook).

Wanneer de huurder of om het even welke andere bestuurder onder invloed is van alcohol, drugs, medicijnen of om het even welke andere substanties welke het bewustzijn of de reactiecapaciteiten verminderen, zal de verhuur niet toegestaan worden. Ook tijdens de huur mag dergelijke toestand niet gecreëerd worden.

De huurder/bestuurder en overige bestuurders verbinden er zich toe om uitsluitend verharde wegen en geasfalteerde fietspaden te berijden. 

Alle herstel- en/of reinigingskosten ten gevolge van het berijden van verlaagde stoepranden, bospaden, niet vlakke (kassei)wegen, onverharde wegen of veldwegen zijn ten laste van de huurder en de overige bestuurders van de Vespa’s. 

Hij/zij zal geen andere personen gedurende de hele duur van de huur met het voertuig laten rijden.

Ooike Vespa’s kan hiervoor onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld zo deze regels niet nageleefd worden.

De huurder/bestuurder is verantwoordelijk voor het stallen (op de centrale steunvoet op een vaste ondergrond) en parkeren van het voertuig op een veilige en zichtbare plaats en het slotvast achter te laten.

Het is de huurder/bestuurder ten strengste verboden om zelf aan het voertuig te sleutelen en/of het voertuig door een derde te laten herstellen. Dit op gevaar van aansprakelijkheid. 

Bij defect, lekke band, … neem contact op met het nummer 0491/11 32 33 

Daarna volgen verdere instructies die strikt nageleefd moeten worden.

De voertuigen worden met VOLLE tank geleverd en met VOLLE tank (EURO 98!) terug afgeleverd. Indien de Vespa’s niet volledig volgetankt zijn, wordt per Vespa – bovenop de kosten van verbruikte brandstof – 10€ extra in rekening gebracht. 

Bij bedrijven worden deze op de factuur doorgerekend. 

5. Huur van accessoires

Helmen worden voorzien door Ooike Vespa’s. Schade daaraan zal tevens op de huurder/bestuurder verhaald worden en desgevallend in mindering van de borg gebracht worden.

U kan bij Ooike Vespa’s een GPS huren. 

Ooike Vespa’s behoudt het recht om het bedrag van gehuurde accessoires volledig aan de huurder/bestuurder aan te rekenen bij diefstal of totaal verlies of de daaraan aangebrachte schade.

6. Waarborg en schade

Bovenop de huurprijzen, wordt voor 1ste scooter een waarborg van 350,- € aangerekend, daarna 300/Vespa. 

De waarborg die voor de voertuigen betaald wordt, dekt NIET de kost bij verdwijning, diefstal of totaalverlies van de Vespa en toebehoren.

Voor groepen/firma’s/verenigingen vanaf 4 scooters, geldt een maximum borg van 1200,- euro.

De waarborg wordt via overschrijving (voorkeur) of gepast contant (cash) betaald en wordt uiterlijk binnen de 7 werkdagen na de verhuring terug betaald.

Voor vertrek wordt een check-up van de Vespa gedaan in het bijzijn van alle betrokken partijen. De Vespa’s dienen zich in dezelfde staat als waarin ze zich tijdens de check-up bevonden, terug te worden afgeleverd op de plaats van vertrek (tenzij andersluidende uitdrukkelijk afwijkende afspraken).

Ooike Vespa’s heeft een (BA)verzekering voor elk voertuig.

Schadegevallen zullen aan de verzekering aangegeven worden.

Bij dekking geldt volgende franchise :

– 200,- euro voor bestuurders vanaf 26 jaar ;

– 500,- euro voor bestuurders tot 26 jaar.

Franchise door de bestuurder zelf te betalen.

Bij niet dekking kan er niet op Ooike Vespa’s verhaald worden.  Ooike Vespa’s is onder geen enkel beding zelf verantwoordelijk noch aansprakelijk voor schade die tijdens de periode door de bestuurder aangebracht wordt aan derden en/of aan zichzelf of aansprakelijk voor beschadiging/verlies van persoonlijke bezittingen van de huurder/bestuurders.

Ook al spruit deze schade voort uit technische defecten,… van het voertuig, wat ook de oorzaak van het defect is.

Ooike Vespa’s is evenmin aansprakelijk voor schade of pech ten gevolge van weersomstandigheden.

Wanneer zich tijdens de rit een mankement of ongeval voordoet dient :

* de huurder/bestuurder Ooike Vespa’s onmiddellijk te verwittigen op GSM 0491/11 32 33

   Er zal zo snel als mogelijk opgetreden worden.

* bij ongeval door de verbalisanten een aangifte te worden opgemaakt.

De huurder en/of bestuurder in kwestie is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de op  

te stellen proces verbalen.

Bij aankomst worden de voertuigen opnieuw gecontroleerd;

– Zichtbare schade (o.a. ontbrekende onderdelen, schade aan binnen- of buitenkant, diefstal van onderdelen, franchise van de verzekering,…) wordt van de waarborg in mindering gebracht. De schade die de borg zou overstijgen, wordt integraal op de huurder verhaald.

– Verborgen schade, die pas n.a.v. de grondige controle opduikt (zoals niet-limitatief

opgesomd ; o.a. kosten van reparatie aan de motor en/of de mechaniek ten gevolge van een slecht/verkeerd gebruik van de huurder, kosten van foutief gebruiken, …) zal eveneens op de huurder verhaald worden.

– Opzettelijk verzwegen schade (zowel zichtbare als onzichtbare schade) bij inlevering wordt

gesanctioneerd met 100,- € extra kost per schadepost, bovenop de herstelkost.

Bij schade is sowieso steeds een extra administratieve kost van 75,- euro per Vespa verschuldigd. Ooike Vespa’s behoudt zich het recht om de totale borg /groep in te houden tot de expertise of factuur van herstelling er is of tot na de uitspraak van de bevoegde rechtbank of tot na het standpunt van de verzekeringsmaatschappij.

Ooike Vespa’s behoudt zich tevens het recht om de integrale inkomstenderving gedurende de periode van niet-beschikbaarheid van het voertuig (voertuigen) in kwestie te verhalen op de schadeverwekker.

Ooike Vespa’s zal deze inkomstenderving bewijzen aan de hand van verzoeken tot reservatie die hij dient af te zeggen (hetzij van één of enkele individuen, hetzij van een hele groep).

De schade wordt steeds hersteld bij een officiële dealer, aangesteld door Ooike Vespa’s. Deze zal binnen de 18-dagen vanaf de inlevering een schadebestek overmaken aan Ooike Vespa’s die dit bestek per kerende aan de huurder zal bezorgen.

De huurder heeft 7 werkdagen de tijd zich schriftelijk akkoord of niet akkoord te verklaren.

Geen reactie binnen deze termijn, betekent een stilzwijgend akkoord met het bestek. De vordering is daarna uitvoer- en/of opeisbaar.

Niet-akkoord zal steeds gepaard gaan met een ernstig tegenbestek, afgeleverd door een expert, op eigen kost van de klant.

Elk ander niet-akkoord is ongegrond en staat gelijk met een akkoord waarna de vordering uitvoer- en/of opeisbaar is.

Bij een gemotiveerd niet-akkoord, heeft Ooike Vespa’s de keuze om hetzij alsnog een akkoord te bewerkstelligen, hetzij de zaak aan een derde expert voor te leggen, hetzij de zaak voor de bevoegde rechtbank te brengen.

De huurder is tevens volledig aansprakelijk voor diefstal en/of schade aangebracht door derden.

7. Gerechtelijke stappen – bevoegde rechtbank

Worden de voertuigen na het verstrijken van de huurperiode niet teruggebracht of zijn er betwistingen dan geeft dit aanleiding tot gerechtelijke stappen.

Alle gerechtelijke stappen zullen gezet worden voor de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijke arrondissement te Oudenaarde.

8. Betalingsvoorwaarden

Alle prijzen zijn inclusief BTW

-Bij uw reservatie 

* schrijft u de waarborgsom van de gevraagde Vespa’s over op het rekeningnummer 

* vermeld hierbij uw naam en de datum van uw reservatie in de mededeling. 

   Uw reservatie is pas definitief, nadat wij dit ontvangen hebben. (tenzij anders overeengekomen in mail of telefonisch)

   -De waarborg  =€ 350 voor 1ste Vespa – 300 voor de andere Vespa’s):

  *schrijft u tot 3 dagen voor vertrek over op het rekeningnummer van OoikeVespa’s

of

  * Brengt u cash mee op de dag van uw vertrek

Ook wanneer de Vespa schadeloos wordt teruggebracht, wordt de waarborg pas vrijgegeven binnen de 7 werkdagen.